Giurgi Anamaria Dalia

2009 - 2010

Absolvent Giurgi Anamaria Dalia
Anul absolvirii 2010
Clasa XII E
Specializarea Stiinte Sociale – Intensiv Engleza
Diriginte Petrean Doina