Berbecariu Crina Bianca

2019 - 2020

Absolvent Berbecariu Crina Bianca
Anul absolvirii 2020
Clasa XII A
Specializarea Matematică-Informatică – Intensiv Informatică
Diriginte Galatan Constantin