Magherusan Virgiliu

1988 - 1989

Absolvent Magherusan Virgiliu
Anul absolvirii 1989
Clasa XII B
Specializarea Matematica-Fizica
Diriginte Tretiu Maria