Meszaros Ana Elisabeta

2001 - 2002

Absolvent Meszaros Ana Elisabeta
Anul absolvirii 2002
Clasa XII G
Specializarea Limbi Moderne
Diriginte Rachitan Tudorica