Corutiu Daniel Dyan

1997 - 1998

Absolvent Corutiu Daniel Dyan
Anul absolvirii 1998
Clasa XII C
Specializarea Matematica-Fizica, Bilingv Engleza
Diriginte Botezatu Rodica